Anunt ISU Neamt, privind ocuparea temporară a unor posturi vacante, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 46/2020 pentru aprobarea Procedurii de ocupare, fără concurs a posturilor vacante din unitățile Ministerul Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, în baza aprobării de către ministrul afacerilor interne a Notei-raport nr. 34766 din 05.08.2020 privind solicitarea aprobării inițierii procedurilor de selecție în vederea ocupării unor posturi operative de la nivelul unităților subordonate I.G.S.U., prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 34, județul Neamț, organizează selecție, în vederea ocupării unui post de execuție vacant, temporar, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, prin rechemare în activitate/încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele de ocupare stabilite în fișa postului, astfel:

Nr.

crt.

Denumirea postului vacant Structura Categoria de personal Număr de posturi Gradul prevăzut al funcției
1.     Subofițer operativ principal Detașamentul de pompieri Piatra Neamț Subofițer 1 Sergent major – Plutonier adjutant șef
2.     Conducător auto (autospeciale) Detașamentul de pompieri Piatra Neamț Subofițer 10 Sergent major – Plutonier adjutant șef
3.     Conducător auto (autospeciale) Serviciul Logistic Subofițer 3 Sergent major – Plutonier adjutant șef

 

Pentru a participa la selecție, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, menţionate la punctul 3 din anunţ;
 • prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat selecție;
 • să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „Secret de serviciu” (după încadrare)[1];
 • să nu fi atins la data desfăşurării selecției vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc suplimentar şi următorul criteriu specific: – nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la selecție

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la selecția pentru ocuparea postului vacant, candidații trebuie să transmită, exclusiv în format electronic (într-un singur e-mail, nefiind acceptată depunerea succesivă a diferitelor documente dintre cele menționate mai jos), la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț, la adresa de e-mail resurse.umane1@ijsunt.ro, următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (conform modelului anexat);
 2. curriculum vitae (în format Europass, conform modelului anexat);
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie matricolă/supliment, dacă apare mențiunea pe acestea că sunt însoțite de foaie matricolă/supliment; candidații care au absolvit studiile liceale în alte state, vor depune la dosarul de recrutare diploma de studii însoțită de diploma de studii tradusă de către un traducător autorizat, precum și un atestat de echivalare a diplomei de studii de către autoritățile competente corespunzătoare) și copie după permisul de conducere (pentru conducătorii auto);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar (candidații care au desfășurat activități profesionale în afara României, vor depune documentele care atestă vechimea în muncă în original, precum și traduse de către un traducător autorizat);
 5. copii ale certificatului de naștere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. autobiografia (olograf, conform îndrumarului anexat) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului anexat);
 7. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 8. o fotografie color 9×12 cm;
 9. adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat);
 11. declarație pe proprie răspundere (conform modelului anexat) din care să rezulte că:
 • nu are antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • nu a fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 1. declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în izolare la domiciliu sau carantină (conform modelului anexat);
 2. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 3. adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă, în care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă, gradația avută și data obținerii acesteia (doar pentru cadrele militare în rezervă).

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț, pe baza consimţământului expres al candidatului (conform modelului anexat). Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Data-limită până la care se pot depune documentele solicitate şi compartimentul care gestionează  problematica specifică selecției

Candidații care solicită înscrierea la selecție vor transmite dosarul de recrutare la adresa de e-mail resurse.umane1@ijsunt.ro, până la data de 15.09.2020, ora 15:00 (data și ora înregistrării e-mail-ului).

La subiectul e-mail-ului se va specifica numele, prenumele, funcția și structura/subunitatea pentru care dorește participarea la selecție (ex. Ionescu Gheorghe_subofițer operativ principal_Detașamentul de pompieri Piatra Neamț).

Candidații care îndeplinesc condițiile de participare și ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite, vor fi planificați la interviu.

Interviurile se vor desfășura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț, din strada Cuejdi nr. 34, conform graficului activităților, în baza planificării ce va fi afișată pe site-ul unității.

Candidații selecționați trebuie să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic. Aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

Graficul şi locul de desfăşurare a selecției

Nr. crt. Activităţile Termen/perioada Observaţii
1. Întocmirea graficului și a anunțului privind ocuparea posturilor vacante 09.09.2020  
2. Postarea la avizier și pe pagina de internet a unității a anunțului privind ocuparea unor posturi vacante, fără concurs, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic 09.09.2020  
3. Numirea comisiei de selecție conform art. 5 din Procedura privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile M.A.I., pe durată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 46 din 19.03.2020 09.09.2020  
4. Depunerea dosarelor de recrutare, în volum complet, în format electronic, la adresa de e-mail indicată în anunț, de către candidații care doresc înscrierea la selecție 15.09.2020

ora 15:00

 
5. Verificarea, de către comisie, a îndeplinirii cerințelor de ocupare stabilite în fișa postului, precum și a condițiilor legale și criteriilor specifice, pentru candidații care au depus dosarele de recrutare. 16-19.09.2020  
6. Postarea tabelului cuprinzând rezultatele verificării dosarelor de recrutare, a listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la selecție, precum și planificarea la interviu pentru candidații care îndeplinesc condițiile și ale căror dosare de recrutare au fost complete și corect întocmite. 19.09.2020

(ora 20:00)

La avizierul unităţii şi pe pagina de internet a unităţii
7. Realizarea interviurilor cu candidații, conform planificării 20-24.09.2020 Interviurile se vor desfășura la o locație are va fi anunțată ulterior, în baza planificării ce va fi afișată pe site-ul unității în timp util.
8. Întocmirea procesului-verbal de către comisia de selecție și prezentarea acestuia inspectorului șef în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul vacant 25.09.2020  
9. Afișarea listei cu candidatul identificat pentru ocuparea postului vacant, care urmează a fi încadrat 25.09.2020 La avizierul unităţii şi pe pagina de internet a unităţii
10. Planificarea persoanei identificate pentru ocuparea postului vacant, în vederea susținerii evaluării psihologice 25.09.2020 Informațiile privind data, ora și locul susținerii evaluării psihologice vor fi afișate pe site-ul unității
11. Susținerea evaluării psihologice de către candidatul identificat 28-30.09.2020

(conform planificării efectuate de către structura cu atribuții)

 
12. Prezentarea documentelor care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, de către candidatul identificat 28-30.09.2020  
13. Emiterea actului administrativ de încadrare a personalului identificat, pe durata determinată, și aducerea acestuia la cunoștința persoanei încadrate în vederea prezentării la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil 01.10.2020  
14. Întocmirea fișei medicale–tip M.A.I. După încadrarea personalului identificat  
15. Efectuarea verificărilor prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidență operativă și special ale Poliției Române, etc.
16. Întocmirea Notei de cunoaștere

Dispoziții finale

Candidații nu vor fi informați personal cu privire la desfășurarea procedurilor de selecție, aceștia având obligația de a se informa de pe site-ul unității și/sau de la avizierul unității, după caz, cu privire la desfășurarea selecției.

Candidatul selecționat va fi încadrat pe durată determinată, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic și biologic, iar la încetarea acesteia, va fi trecut în rezervă.

Pe parcursul desfășurării procedurii de selecție nu se admite formularea de contestații!

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în strada Cuejdi nr. 34, Piatra-Neamţ, telefon 0748038509, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00-15:00.

 sursa: ISU Neamt

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.