DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în
şedinţă extraordinară cu convocare de îndată

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art.134 alin.3) lit.b), alin. 5 lit.a²), art. 135
alin. 1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă de îndată în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului
Piatra Neamţ, pentru data de 24.11.2023 – ora 13:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art.137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 – Proiectul de hotărâre este cuprins în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialul înscris pe ordinea de zi va fi transmis în format electronic pe adresa de email a consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă
publică a prezentei.

PRIMAR, Andrei CARABELEA; CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al Municipiului, Oana Roxana CATZAITI

Anexă la Dispoziția Primarului nr.3039 din 23.11.2023

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 24.11.2023

I. PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.167 din 22.06.2023 privind aprobarea
proiectului „Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”, cod SMIS 1266028 și a cheltuielilor necesare implementării acestuia – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.