DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art.134 alin.3) lit.b), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 07.12.2023 – ora 14:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art.137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail a consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei. PRIMAR, Andrei CARABELEA

 Anexă la Dispoziția Primarului nr. 3093  din  04.12.2023

 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 07.12.2023 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

            1.HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectelor: ”Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)”, cod SMIS 126604 și ”Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț”, cod SMIS 126608 în cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            2.HOTĂRÂRE privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectelor: ”Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 5, municipiul Piatra Neamt”, cod SMIS 124049, ”Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 8, Municipiul Piatra Neamt”, cod SMIS 124021 și ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi”, cod SMIS 127349, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            3.HOTĂRÂRE privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului ”Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cod SMIS 127035 în cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027, în scopul finalizării integrale;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            4.HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectelor ”Implementare sistem bicke-sharing în Municipiul piatra Neamț”, cod SMIS 126605, ”Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest-Strada Mihai Viteazu”, cod SMIS 126606, ”Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport public (TP)”, cod SMIS 126607, ”Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest-etapa I (Bulevardul 9 Mai – Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)”, cod SMIS 126609, precum și a cheltuielilor estimate legate de acestea, în vederea asigurării funcționalității lor;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            5.HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț – Liceul de Arte Victor Brauner”, cod SMIS 137359, precum și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității lor;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            6.HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectelor Reabilitare, modernizare și dotare Gradiniţa program prelungit nr.6, cod SMIS 126424, Reabilitare, modernizare și dotare Gradiniţa program prelungit nr.2, cod SMIS 128042, Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista, cod SMIS 128041, Reabilitarea/ modernizarea unui centru multifunctional în zona Subdarmanesti – Cinematograful Cozla, cod SMIS 128040 precum și a cheltuielilor estimate legate de acestea, în vederea asigurării funcționalității lor;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            7.HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectelor Amenajare grădină publică în Zona Urbana Marginalizata Văleni, cod SMIS 127872, Cresterea calitatii vietii locuitorilor din Cartierul Speranța prin amenajarea unei gradini publice, cod SMIS 127871 și Imbunatatirea mediului urban din municipiul Piatra Neamt prin amenajarea unui scuar în Cartierul Pietricica, cod SMIS 127870 precum și a cheltuielilor estimate legate de acestea, în vederea asigurării funcționalității lor;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            8.HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii comunei Gâdinți din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț” și acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

9.HOTĂRÂRE privind asocierea UAT municipiul Piatra Neamț cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării proiectului Amenajare Traseu Tematic pe Dealul Cozla;

– iniţiator – Viceprimar Marius Ioan IRIMIA

            10.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 239 din 25.08.2022 pentru aprobarea tarifelor percepute de către operatorul de serviciu concesionar S.C. M&D Mens S.R.L. în incinta cimitirelor umane municipale ”Eternitatea” și ”Pietricica”;

– iniţiator – Viceprimar Marius Ioan IRIMIA

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 50.534 din 04.12.2023 şi vânzarea unui bun imobil – teren cotă parte indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;

– iniţiator – Viceprimar Marius Ioan IRIMIA

  1. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.