Directia Silvica Neamt- ANUNŢ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn  fasonat

 1. Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, e-mail office@neamt.rosilva.ro.
 2.    Data desfăşurării si ora inceperii  licitaţiei: 30.06.2020, începând cu ora: 10:00. Ordinea de licitare a loturilor va  fi următoarea: Tazlau, Roznov, Vaduri, Tarcau, Brates, Bicaz, Poiana Teiului, Borca, Pipirig, Targu Neamt, Varatec, Garcina, Roman, iar in cadrul ocoalelor, ordinea loturilor  este cea afişată la sediul organizatorului si pe site-ul www.rosilva.ro.

In functie de evolutia raspandirii infectiei cu Coronavirus si/sau  de masurile dispuse de catre autoritatile competente, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula desfasurarea licitatiilor (evenimentelor), cu anuntarea prealabila a acestei masuri pe site-ul propriu

 1. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
 2. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;
 3. 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4.  Data desfasurarii şi ora inceperii preselecţiei: 25.06.2020, începând cu ora 09:00. Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție.
 5. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 24.06.2020, ora 16:30.

Avand in vedere restrictiile impuse de starea de urgenta , licitatia se va desfasura on-line, in sistem teleconferinta, utilizandu-se aplicatia ZOOM CLOUD MEETING.

In vederea desfasurarii in bune conditii a licitatiei, organizatorul pune la dispozitia operatorilor economici interesati, documentatia necesara pentru instalarea si utilizarea aplicatiei ZOOM CLOUD MEETING.

                  De asemenea in data de 29.06.2020, incepand cu ora 09:00, se va organiza o sedinta tehnica on – line cu operatorii economici preselectati  pentru instruirea participantilor la licitatie si optimizarea parametrilor tehnici.

                  In cazul aparitiei unor fenomene, evenimente, disfunctionalitati tehnice neprevazute care pericliteaza si/sau impedica desfasurarea licitatiei, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si reprograma sedinta de licitatie in zilele urmatoare, iar operatorii economici vor fi anuntati despre aceasta modificare de indata.

              Documentele necesare preselecţiei se vor depune la organizatorul licitatiei prin una dintre urmatoarele modalitati:

 1. a) direct la registratura, pe hartie;
 2.  b) prin posta / curier, pe hartie;
 3. c) prin posta electronica la adresa office@neamt.rosilva.ro,  in  format pdf, semnate  cu semnatura electronica calificata sau sigiliu electronic calificat al reprezentantului operatorului economic ( inclusiv imputernicit al administratorului prin inscris semnat si stampilat),  modalitate prevazuta de H.G. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia pentru preselectie va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere, conform modelului Formularul 1 ( in original), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului;
 2. documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie conformă cu originalul;
 3. certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
 4. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 2;
 5. certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producatorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai in cazul licitatiilor organizate pentru lemn fasonat numai de catre administratorii fondului forestier proprietate publica a statului, in copie conforma cu originalul;
 6. declaratia conform modelului din Formularul 3 (in original) si cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestati in activitatea de exploatare forestiera, completat la zi, in copie conforma conforma cu originalul.

Persoanele fizice pentru a fi admise la licitaţie/negociere transmit :

 1.           a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru;
 2. b) cartea de identitate, în copie.
 3. c) declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice din care să reiasă că materialul lemnos fasonat adjudecat nu face obiectul comercializării;

Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.

 1. Lista loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.
 2. 9. Volumul total de masa lemnoasa  oferit la licitaţie: 8859.51 m3,

din care pe sortimente si pe specii:

busteni  furnir estetic: 0.00 (m3);

busteni  furnir tehnic: 0.00 (m3);

bustean gater: 6026.68 (m3)

lemn rotund celuloza: 160.00 (m3);

lemn de mină: 0.00 (m3);

lobde  industriale: 0 (m3);

lemn c.r.: 909.39 (m3);

lemn de foc: 1763.44 (m3)

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

răşinoase: 4977.36 (m3);

fag: 2702.99 (m3);

stejar, gorun: 381.98 (m3);

gârniţă: 0.00 (m3);

cer: 0.00 (m3);

salcâm: 1.00  (m3);

cireş:  11.78 (m3);

paltin: 192.72 (m3);

frasin: 4.87 (m3);

tei: 87.61 (m3);

plop: 271.72 (m3);

diverse tari: 162.85 (m3);

diverse moi: 64.63 (m3).

 1. Alte informatii privind lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

   -materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provin din fondul forestier proprietate publică  certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 30.06.2020, respectând prevederile HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1.          Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare.
 2. Caietul de sarcini este disponibil  pe site-urile: www.rosilva.ro  si www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 19.06.2020.
 3. 13.  Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, numai prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei, a:

 1.   a) garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;
 2.   b) tarifului de participare la licitaţie stabilit de 100 lei, cu TVA.

Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din 30.06.2020, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 30.06.2020. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamt

 Pentru limitarea raspandirii infectiei cu Coronavirus,  plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare  se vor realiza exclusiv  prin virament bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ  bancar).

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus, referitoare la dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare la licitație determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

În  documentul de plata al garanţiei  de  contractare  se va inscrie  la  rubrica  „Plătitor” denumirea operatorului eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie. Nu  se admit plăţi efectuate  de către un operator  economic/grup  de  operatori  economici în  vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respective, pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

 1.   a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
 2.    b) lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic.
 3.         c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul partilor, se foloseste pentru participarea la licitatie/negociere ulterioara si/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.
 4. 14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing. Ilie Ciprian

tvmneamt.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.