DISPOZIŢIE Privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 1 lit. a) și alin. 4, alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă de îndată în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 14.03.2023ora 16:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 – Proiectul de hotărâre este cuprins în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectul de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei. PRIMAR, Andrei Carabelea

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 786 din 13.03.2023

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local din data de 14.03.2023

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE:

            1.HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii de către Municipiul Piatra Neamț a proiectului ”Dotarea și echiparea unităților de învățământ în vederea creșterii calității actului educațional și realizării tranziției digitale”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat din Componenta C15: Educație, reglementând condițiile pentru acordarea finanțării pentru selectarea unităților de învățământ care au nevoie de mobilier și echipamente, în vederea obținerii finanțării nerambursabile  prin Planul Național de Redresare și Reziliență; – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

I.C.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.