DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art.134 alin.3) lit.b), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 12.04.2023 – ora 14:00, desfășurată în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8. Consilierii locali pot participa la ședință și prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail a consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR, Andrei CARABELEA

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 1128  din 07.04.2023

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 12.04.2023

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:        

            1.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Piatra Neamț, alocate pentru activități nonprofit de interes local;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            2.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național ”Petru Rareș”, în vederea organizării unei festivități de premiere a echipei câștigătoare a premiului I la competiția ”Space Settlement Contest”, organizată de National Space Society of America;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

3.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Centrul Român de Politici Europene;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de negociere nr.12812 din 28.03.2023 încheiată între comisia de negociere constituită la nivelul Municipiului Piatra Neamț și SC Publiserv SA;

– iniţiator –Primar Andrei Carabelea

            5.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.99 din 22.04.2021 privind procedura de acordare a eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și a altor obligații datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

6.HOTĂRÂRE privind încheierea actului adițional nr.504/13092/AC la contractul de credit nr.13092/504/2005, încheiat între municipiul Piatra Neamț și Banca Comercială Romană S.A;

– iniţiator –Primar Andrei Carabelea

7.HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării UAT-Municipiului Piatra Neamț la Programul privind casarea autovehiculelor uzate derulat în colaborare cu Administraţia Fondului pentru Mediu;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            8.HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Econeamț”;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            9.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Fotbal, a unor spații din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr. 47;

– iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

            10.HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații și terenuri aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situate în incinta Ștrandului Municipal;

– iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

            11.HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL destinate tinerilor și specialiștilor din învățământ sau sănătate;

– iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

            12.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 214 din 27.07.2022;

– iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

 

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.