Anunt- Primaria Piatra Neamt: DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară

          În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 21.12.2020 – ora 14:00, desfășurată în clădirea Rubik Hub, din incinta Ștrandului Municipal.

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei. PRIMAR, Andrei CARABELEA                                                                                                                            

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2121 din 15.12.2020

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 21.12.2020

  1. DEPUNERE JURĂMÂNT CONSILIER LOCAL SUPLEANT – DL. MINUȚ EDUARD-ROBERT
  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:          
  1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

  1. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.270 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

3.HOTĂRÂRE privind împuternicirea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în societățile comerciale, la care municipiul este asociat sau acționar;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

4.HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței Comisiei Sociale a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            5.HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și a proiectelor de parteneriat de interes local, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            6.HOTĂRÂRE privind desemnarea unui delegat care să facă parte din comisia locală de recrutare-încorporare constituită la nivelul Centrului Militar Județean Neamț;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            7.HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            8.HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț și modificarea HCL nr.114/2020;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            9.HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea unor bunuri imobile aparţinând  municipiului Piatra Neamţ;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            10.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            11.HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2020;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            12.HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2021-2022;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            13.HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unor clădiri date în administrarea învățământului preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

14.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parking SA pentru anul 2020;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

15.HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Locativserv SRL pentru anul 2020;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

16.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani din capitolul 67.02 – ”Cultură, recreere și religie”;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            17.HOTĂRÂRE privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț și a Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț, către Liceul cu Program Sportiv;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

18.HOTĂRÂRE privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor spații din cadrul Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, către Federația Română de Arte Marțiale;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            19.HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acțiune, a Programului de măsuri pe perioada sezonului rece 2020-martie 2021 și constituirea Comandamentului local de iarnă;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

20.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unui mijloc fix și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț domeniul public;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            22.HOTĂRÂRE privind stabilirea Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local și a Instrucțiunilor de implementare pentru anul 2021;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            23.HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuităților pe mijloacele de transport în comun, începând cu anul 2021;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            24.HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

25.HOTĂRÂRE privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2020;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

26.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului  pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr.2, proprietar PIATRA NEAMȚ DEVELOPMENT prin AA TOTAL INSOLVENCYSPRL, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

27.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului  pe teren începând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Pepinierei nr.5, proprietar SC Moldocor SA, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            28.HOTĂRÂRE privind majorarea impozitului  pe clădire și teren începând cu anul 2021 pentru terenul situat în municipiul Piatra Neamț, str. Ion Creangă nr.3, proprietar Zămoșteanu Vasile, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            29.HOTĂRÂRE privind excluderea din categoría terenurilor neîngrijite a terenului situat în municipiul Piatra Neamț, str. Decebal nr.5, fostă proprietate a SC Brio Estate SRL;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            30.HOTĂRÂRE privind aprobarea redenumirii străzii ”Speranței” în strada ”Câmpului” din municipiul Piatra Neamț;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            31.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.345 din 28.11.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu”, din municipiul Piatra Neamt;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            32.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Centrul de educație și soluții inovative Colegiul Național Petru Rareș”;                          – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            33.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra Neamț – centru de resurse curriculare inovatoare și educație rezilientă pentru dezvoltarea durabilă a competențelor cheie, realizarea tranziției verzi și digitale”;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            34.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente proiectului ”Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din municipiul Piatra Neamț”;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            35.HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de funcționare al Comisiei Tehnice de Urbanism, aprobat prin HCL nr. 335/2013;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            36.HOTĂRÂRE  pentru apartamentarea imobilului construcție-condominiu cu NC 67279, în vederea înființării unor unități individuale

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

37.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea directă a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ – teren cotă parte indiviză

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

38.HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de atribuire a unui număr de 82 autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

39.HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor proprietatea unităţii administrativ – teritoriale, pentru anul 2021;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            40.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.235 din 25.07.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF/DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei ce cuprinde descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiectul ”Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamt: Bulevardul Decebal, Piata Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica”/cod SMIS 124829;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            41.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu modificările și completările ulterioare;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            42.HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.218 din 30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare;

– iniţiator – Primar Andrei Carabelea    

            III.      Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.